Persbericht op dutchdigitaldelta

Over dutch digital delta. Als Nederland ook in de toekomst maximaal wil profiteren van de door digitalisering gecreŽerde mogelijkheden, zullen bedrijfsleven, overheid en wetenschap gezamenlijk ICT-kansen moeten benutten. Om dit te realiseren is het nieuwe netwerk dutch digital delta in het leven geroepen. Connect and Create. Dutch Digital Delta is de ontmoetingsplek to connect and create. Het is een nationaal platform, bestemd voor iedereen die zich met technologische innovatie bezighoudt. Ontdek hoe dutch digital delta uw onderneming kan versterken.

https://www.dutchdigitaldelta.nl/nieuws/p-ct-steunt-cyber-talent-ven-richt-zich-op-cybersecurity

Ä43,5 miljoen voor betere aansluiting mbo met bedrijfsleven in de regio

Nieuwsbericht | 23-05-2016 | 06:00

Zeventien samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland krijgen €43,5 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Minister Bussemaker heeft de zeventien projecten die geld krijgen uit het regionaal investeringsfonds vandaag bekendgemaakt. Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Opvallende rode draad in de gehonoreerde voorstellen is de maatschappelijke invalshoek. Zo zitten er zes projecten op het gebied van zorg en welzijn bij en leggen drie opleidingen een accent bij kwetsbare jongeren, goede loopbaanoriëntatie en goede doorstroom naar het hbo. Ook zijn veel techniekprojecten gehonoreerd waar vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte aan is.

Kwetsbare jongeren

De voorstellen die in de prijzen zijn gevallen zijn verdeeld over heel Nederland: van ROC Friese Poort en Noorderpoort College (Groningen), tot ROC ter AA (Helmond) en van ROC van Twente tot ROC Mondriaan (Den Haag). (Zie voor een compleet overzicht de bijlage).

De aard van de projecten is zeer divers. Zo richt ROC Mondriaan zich op mbo-studenten cybersecurity en werken AOC Groenhorst en ROC A12 met hun project Food Midden-Nederland niet alleen samen met voedselproducenten maar ook met een ziekenhuis. Summa College richt zich met Samen Slim Zorgen Thuis op technische hulpmiddelen waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en ROC ter Aa krijgt een project gehonoreerd met als doel kwetsbare jongeren meer kansen te geven door onderwijs in de praktijk.

'Innovatieve sector'

Minister Bussemaker is goed te spreken over de projectvoorstellen: ‘Alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt van morgen, zoals robotisering, maken het van het grootste belang dat juist in het mbo nieuwe kansen worden gecreëerd. Het mbo moet een responsieve en innovatieve sector zijn. Deze voorstellen leveren daaraan een cruciale bijdrage.’’

Minister Bussemaker heeft in 2014 het regionaal investeringsfonds mbo opgericht om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De middelen kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden volgens de laatste stand van de techniek en de nieuwste inzichten op grensvlakken tussen disciplines, zodat studenten goed beslagen te ijs komen op het moment dat ze de arbeidsmarkt betreden. Dit is in ieders belang. Daarom draagt het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid ook bij in de vorm van matching. In vier jaar tijd komt er door het regionaal investeringsfonds in totaal €300 miljoen beschikbaar.

Bussemaker stelt €14,5 miljoen beschikbaar, dat wordt ‘gematched’ door het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid. In totaal is er dus €43,5 miljoen beschikbaar. Later dit jaar wordt de volgende aanvraagperiode voor nog eens €20 miljoen geopend. Tussen 1 juni en 1 juli kunnen samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hiervoor een plan indienen.

Subsidie voor cybersecurity en zorg AD.nl

subsidie_voor_lessen_cybersecurity_en_zorg.pdf

 

Persbericht

 

 

ROC Mondriaan en Deloitte bundelen krachten voor informatieveiligheid 

 

Samenwerking gericht op goed geschoolde cyber-professionals en cyber-awareness 

 

Rotterdam, maart 2016 – ROC Mondriaan en Deloitte zijn per januari 2016 een nieuw samenwerkingsverband aangegaan op het terrein van cybersecurity in de regio Den Haag. Het doel is goed geschoolde cyber-professionals: studenten, werkenden en docenten. Het samenwerkingsprogramma zet in op cyber-awareness in alle beroepen en op up-to-date cyber-onderwijs in doorlopende leerlijnen die gezamenlijk met onderwijs, bedrijven en overheden worden ontwikkeld en uitgevoerd. 

 

In het najaar van 2015 zijn Deloitte Cyber Risk Services en het ROC Mondriaan in Den Haag bij elkaar gekomen en hebben de P@CT-ambitie uitgesproken en onderschreven. P@CT staat voor, Partners in @ction for Cyber Talent. “In januari 2016 is de publiek private samenwerking gestart en het werkprogramma vastgesteld. P@CT kenmerkt zich doordat leren en werken hand in hand gaan. Vanwege de hoge verandersnelheid in het vakgebied, worden hybride vormen van werken en leren gerealiseerd voor studenten, docenten en werkenden. Met de focus op het mbo studie- en werkveld creëert P@CT duidelijk toegevoegde waarde voor bedrijfsleven en overheden en biedt daarmee het antwoord op de gevoelde urgentie in de regio. Daarom gaan we vol gas vooruit,” aldus Janke Westerhuis programma-manager en techniekaccountmanager ROC Mondriaan. 

 

 

Betere verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs 

“Met deze nieuwe samenwerking zorgen we voor kennisoverdracht en een nog betere verbinding tussen het bedrijfsleven en onderwijs. Daarnaast zorgt P@ct ook voor doorgroei en betere aansluiting op HBO en verder. Investeren in studenten voor ze de arbeidsmarkt betreden, geeft hen meer bagage mee voor de toekomst. Vanuit Deloitte zullen we stageplekken aanbieden waar studenten praktijkervaring in het cyber security werk kunnen opdoen. Daarnaast gaan we specifieke onderdelen van het onderwijsprogramma ontwikkelen,” aldus Annemieke Huibrechtse-Truijens, Directer Deloitte Risk Services. 

 

Den Haag als regio voor cybersecurity 
De samenwerking maakt deel uit van de krachtige infrastructuur van ‘The Hague Security Delta’ (HSD), de netwerkorganisatie voor cybersecurity die het fundament vormt in de Haagse regio. “Daar waar de Cyber Security Academy en het onlangs opgerichte Centre of Expertise Cyber Security (Haagse Hogeschool) zich richten op hoger onderwijs, vormt P@CT de missing link naar het mbo-onderwijs. Een goede ontwikkeling die wij van harte ondersteunen,” aldus Tim van Essen, security consultant Cyber Risk Services. 

 

Subsidie 

De subsidieaanvraag ligt nu ter beoordeling. “Eind januari hebben we de subsidieaanvraag, regiovisie en plan van aanpak, ingediend bij het Ministerie van OC&W. In maart gaan we pitchen en naar verwachting horen we eind april of de subsidie wordt toegekend. Natuurlijk zitten we in de tussentijd niet stil”, zegt Janke Westerhuis. Er zijn twee kwartiermakers benoemd: Hans van Loon namens het bedrijfsleven en Bert Driessen namens het onderwijs. 

 

Noot voor de redactie / niet voor publicatie: 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Alexandra Blikman, persvoorlichter Deloitte 

06-20252188 
ablikman@deloitte.nl 

 

Of met: 

 

Bert Driessen, kwartiermaker P@ct ROC Mondriaan  

0654928386 

a.h.driessen@rocmondriaan.nl 

 

Meer recente persberichten, opinieartikelen, blogs en achtergrondartikelen van Deloitte vindt u in de Newsroom of volg ons op Twitter: @DeloitteNL. 

 

Wilt u geen persberichten meer ontvangen van Deloitte Nederland, klik dan hier

 

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

 

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. 

 

© 2016 Deloitte The Netherlands